Vedtægter

Vedtægter for Drive Badmintonklub i Frederiksberg Kommune

Paragraf 1

Navn & hjemsted:

Foreningens navn er Drive Badmintonklub på Frederiksberg, forkortet DBK. Dens hjemsted er

Københavns kommune, og dens postadresse er foreningens kontor.

Paragraf 2

Indordning i forbund:

Foreningen er medlem af foreningen DRIVE BADMINTON Kreds. Foreningen er gennem

Københavns Badminton Kreds (KBKr) medlem af Dansk Badminton Forbund (DBF) under Dansk

Idræts Forbund (DIF) og derved tilsluttet International Badminton Federation (IBF). Såvel

foreningen som dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som nævnte

organisationer måtte fastsætte.

Paragraf 3

Formål:

Foreningens formål er, at dygtiggøre sine medlemmer til badminton samt at styrke kammeratskabet

medlemmerne imellem.

Paragraf 4

Optagelse af medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver herboende, når andragende herom rettes til foreningens

bestyrelse. Optagelsen af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes

forældre eller værge. Ingen, der er slettet på grund af restance fra medlemskab i en under DIF

hørende forening, kan optages.

Paragraf 5

Udmeldelse:

Udmeldelse eller overgang fra aktiv til passivt medlemskab - er kun gyldigt ved anbefalet brev eller

personligt afleveret brev til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel

til en 1. Januar eller 1. Juli. I tilfælde af langvarig sygdom, bortrejse eller lign. kan bestyrelsen

dispensere. Er medlemmets kontingent til de af foreningen tilsluttede organisationer, jvf. paragraf 9,

ved udmeldelsestidspunktet ikke fuldt indbetalt, skal det manglende beløb eerbetales.

Paragraf 6

Almindelige pligter:

Medlemmerne er underkastet foreningens love samt de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte

bestemmelser og reglementer. Medlemmer er forpligtet til at yde såvel foreningens ledelse som de af

foreningens tilsluttede organisationer bistand og give alle oplysninger, der måtte forlanges til

varetagelse af de nævnte myndigheders opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser inden den

i den pågældende skrivelse fastsatte frist. Intet medlem af foreningen må deltage i udenlandske

badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske badmintonspillere uden forud - gennem

foreningen - indhentet tilladelse fra DBF's forretningsudvalg. Ethvert medlem skal til enhver tid

holde foreningens ledelse underrettet om sin postadresse, ændring af navn m.v.

Paragraf 7

Medlemmer:

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive medlemmer, forstås sådanne

som betaler fuldt kontingent og derved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i foreningen. Ved

passive medlemmer, forstås sådanne der uden at have krav på at dyrke spillet i foreningen mod et

årligt kontingent ønsker at være tilsluttet foreningen. Æresmedlemmer kan eer forslag af

bestyrelsen udnævnes, når dette bliver vedtaget på en ordinær generalforsamling med almindeligt

stemmeflerhed. Diskussion herom kan ikke finde sted.

Paragraf 8

Indskud:

Ved indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse årligt fastsættes af generalforsamlingen. Passive

medlemmer betaler intet indskud.

Paragraf 9

Kontingenter:

Kontingentets størrelse for såvel aktiv seniorer, ungdomsspillere og passive medlemmer, tillige med

ikratrædelses tidspunktet for en evt. ændring heraf; fastsættes af generalforsamlingen, jvf paragraf

15 pkt. B nr. 4. Bestyrelsen fastsætter dog selv de administrative regler for opkrævning af alle arter af

kontingenter, herunder også evt. former for rabat. Reglerne bekendtgøres på den årlige ordinære

generalforsamling. Udover kontingent til foreningen opkræves endvidere et kontingent som de

organisationer, foreningen skal være tilsluttet, fastsætter. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Medlemmer er pligtige til uden påkrav at indbetale de her omtalte ydelser rettidig.

Paragraf 10

Restance:

Når et medlem er i restance ud over 2 måneder medfører dette udelukkelse fra træningen og

deltagelse i foreningens arrangementer i øvrigt.

Bestyrelsen har i så fald ret, men ikke pligt til med 8 dages varsel ved skriftlig henvendelse til det

pågældende medlem at slette vedkommende, som da er pligtig til at betale sine sædvanlige ydelse til

foreningen indtil det tidspunkt, på hvilken slettelsen finder sted. For opkrævning af restance

fastsætter bestyrelsen et til enhver tid rimeligt gebyr.

Paragraf 11

Tildeling af baner:

Det er bestyrelsen, der suverænt udarbejder plan for benyttelsen af de til foreningens rådighed

værende badmintonbaner og bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne, hvis ønsker i

videst mulig omfang søges imødekommet.

Paragraf 12

Suspension af baner:

Dersom foreningen til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster eller

lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil, når aflysningerne sker ved opslag på

meddelelsestavlen mindst 8 dage for det pågældende arrangements afholdelse. Sådanne

inddragninger må uden nedsættelse af kontingent kun falde på samme ugedag 3 gange i en sæson.

Paragraf 13

Karantæner og eksklusioner:

Ethvert medlem, som efter bestyrelsen skøn modvirker foreningens interesser direkte eller ved sin

adfærd skader foreningens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes

karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Såvel den

karantæne ramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den

førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være tilstede under

sagens behandling. Sager af denne art kan endvidere af den sædvanlige vej (gennem forening til

kreds og fra kreds til forbund) indankes til kendelse i henhold til DBF's love, paragraf 12.

Paragraf 14

Generalforsamlingen:

Den øverste myndighed i foreningens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er

beslutningsdygtige uden hensyn til det mødte antal medlemmer. Eventuelt indsigelse mod

generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent, jf. paragraf 15

pkt. E.

Paragraf 15

Ordinær Generalforsamling:

A. Indvarsling m.v.

Én gang årligt, i perioden fra og med 15. april til og med 15. maj, afholdes ordinær

generalforsamling, til hvilken medlemmer indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag på en

meddelelsestavle på spillestedet. Har foreningen et medlemsblad, kan indvarslingen ske igennem

dette.

B. Forslag og lovforslag til behandling.

Forslag og lovforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

C. Deltagere.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for

ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelsen for de forbund m.v. hvorunder foreningen i henhold til

sine love henfører.

D. Regnskab, forslag og lovforslag til eftersyn.

Foreningens regnskab samt forslag og lovforslag, der er indkommet til behandling på

generalforsamlingen, skal såfremt publicering ikke forinden har fundet sted, være til gennemsyn, for

medlemmer på foreningens sekretariat den sidste spilledag før generalforsamlingen afholdelse

indenfor normal sekretariatstid.

E. Dagsorden.

På dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

5. Behandling af indkomne forslag og lovforslag

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter, jfr. paragraf 17

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

F. Stemmeret.

Stemmeret har foreningens æresmedlemmer samt alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, er

fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves

ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

G. Dirigent.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbart er ethvert medlem af foreningen, som har

stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

H. Afstemning, beslutninger eller lignende.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og

afstemningsmåder, dog skal dirigenten lade foretage skriligt (hemmelig) afstemning, såfremt

ønske herom fremsættes af bestyrelsen, eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer. Alle

personvalg foretages ved skriftlig afstemning. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog er

beslutninger om lovændringer og om køb eller salg af fast ejendom kun gyldig, når tre fjerdedele af

de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Opstår stemmeligheden ved personvalg, hvor mere end 2 er opstillet, foretages ny afstemning

mellem de ligestillede. Giver denne også stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Over generalforsamlingen udarbejdes at referat der underskrives af såvel dirigent og referent samt et

medlem af bestyrelsen. Referatet arkiveres, jvf. paragraf 17.

Paragraf 16

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for

den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal

afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer

fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldigt

fremsat, indsendes i originaleksemplar til foreningens formand, og den skal indeholde oplysninger

om underskriverens navne samt angive de punkter, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Under hensyn til de fremsatte ønsker, fremsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære

generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder

påkrævet. Kun de på dagsordnen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal

holdes senest en måned efter, at eventuel begæring herom er fremsat.

Paragraf 17

Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse forestår af en bestyrelse, der udgøres af et forretningsudvalg valgt af og

på generalforsamlingen og bestående af 3 medlemmer, af hvilke formanden og kassereren vælges

særskilt. Herudover består bestyrelsen af en seniorleder, en ungdomsleder, en veteranleder samt 2

medlemsvalgte repræsentanter.

Alle vælges på generalforsamlinger. Til bestyrelsen bør kun vælges medlemmer, der er indbyrdes

uafhængige af hinanden økonomisk såvel som familiemæssigt undtagelse herom gælder kun, hvis et

tilstrækkeligt antal uafhængige kandidater ikke kan opnås.

Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere foreningen, samt efter bedste evne varetage

foreningens tarv i overensstemmelse med foreningens formål. Til løsning af sine opgaver disponerer

bestyrelsen over foreningens midler og kan antage den fornødne lønnede medhjælp.

Bestyrelsen konstituere i øvrigt sig selv ved valg af sekretær. Såvel formand og kassereren, som det 3.

forretningsudvalgsmedlem vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og det 3.

forretningsudvalgsmedlem afgår i lige årstal og kassereren afgår i ulige årstal. Seniorlederen,

ungdomslederen og veteranlederen samt de to medlemsvalgte repræsentanter vælges særskilt for 1 år

ad gangen.

Bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer

måtte ønske det. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor iblandt

formanden er tilstede. Tvivlspørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflerhed. I tilfælde af

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin

forretningsorden

Over bestyrelsens og forretningsudvalgets forhandlinger og møder udarbejdes et referat. Bestyrelsen

sørger for, at referater og generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan

antages at have blivende betydning for foreningen, optages.

Til imødegåelse af evt. forfald inden for bestyrelsen, vælger generalforsamlingen for eet år ad

gangen, bestyrelsessuppleanter. Suppleanter, der træder ind i bestyrelsen for at udfylde et opstået

forfald, skal på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Afgår formanden i utide,

fungerer det 3. forretningsudvalgsmedlem som formand, indtil følgende ordinære

generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at supplerer sig med indtil 2 medlemmer uden for

bestyrelsen som kommitterede medlemmer af bestyrelser, hvis den finder det nødvendigt.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om og foranlediger gennemført en hensigtsmæssig henlæggelse af

de af foreningens arkivalier (referater, regnskaber, håndbøger o.lign.) der af praktiske,

administrative og historiske grunde bør opbevares og på en sikker og let måde kan afleveres fra en

afgørende ledelse til den afløsende.

Paragraf 18

Regnskabet og kassereren:

Regnskabsåret begynder 1. januar og slutter 31. december. Regnskabet skal revideres kritisk og

talmæssigt af foreningens revisorer. Kassereren skal på forlangende fra foreningsledelse og revisorer

udlevere foreningens regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise den kontante

kassebeholdning til formanden og foreningens revisorer. Kassereren må ikke have større

kassebeholdning end kr. 2.000. Det overskydende beløb indsættes i bank/sparekasse eller postgiro,

fra hvis konti beløb kun kan hæves efter retningslinier fastsat af den samlede bestyrelse.

Paragraf 19

Revisorer:

Til kritisk og talmæssigt revision af foreningens regnskab, jvf. i øvrigt paragraf 18, vælger

generalforsamlingen 2 revisorer samt til dækning af evt. opståede forfald, revisorsuppleanter.

Valgene sker for eet år afgangen. Hverken revisorerne eller revisorsuppleanterne må være medlem af

bestyrelsen.

Paragraf 20

Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til

udførelse af særlige hverv. Udvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver

tid skal holdes underrettet om udvalgsarbejdet.

Paragraf 21

Ansvar overfor tredjemand:

Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for foreningens forpligtigelser, kun den til enhver tid

tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

Paragraf 22

Tegningsregler:

Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forbindelse med et andet medlem af

forretningsudvalget. I tilfælde af formandens forfald tegnes foreningen af det øvrige

forretningsudvalg. Bestyrelsen fastsætter regler for prokura til at hæve på foreningens konti.

Paragraf 23

Foreningens opløsning:

Foreningens opløsning kan kun ske, når en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager

dette med 1/4 af angivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal den eventuelle formue skænkes bort

til idrætslige formål efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse.

Disse vedtægter er sidst ændret med foreningens ordinære generalforsamling den 25. september

2013.